fbpx
Zobacz, czy w najbliższą niedzielę zrobisz zakupy »
NIEDZIELE NIEHANDLOWE:
29/05/2022
05/06/2022
12/06/2022
NIEDZIELE HANDLOWE:
26/06/2022
28/08/2022
11/12/2022
PON. - SOB.: 9:00 - 21:00
ND.: 10:00 - 20:00
PON. - SOB.: 7:30 - 22:00
NIEDZIELA: 9:00 - 21:00
Jak dojechać?

„Wiosna w domu” 08-10 kwietnia – odbierz świąteczny upominek!

Kto złapie swojego, wielkanocnego zająca? Już w ten weekend (8-10 kwietnia) zrób zakupy w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec za min. 100 zł i odbierz swój świąteczny upominek! Prezent możesz odebrać na naszym stoisku promocyjnym (przy strefie gastronomicznej).

W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w dniach 8-10.04.2022 r. dokonają zakupów w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec, na kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto ujawnioną na nie więcej niż dwóch paragonach i okażą paragon/paragony celem opieczętowania na stanowisku Akcji co uprawnia do odbioru jednej nagrody w postaci stojącej ozdoby zielonego zająca.

Biorąc udzial w akcji uczestnik akceptuje poniższy regulamin.

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ
„Wiosna w domu”

§ 1       ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej „Wiosna w domu” w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec, ul. S. Staszica 8b, 41-200 Sosnowiec (dalej: Akcja).
 2. Organizatorem Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą przy ul. Krakowska 7/3 Mysłowice (41-400), NIP 6252396727, REGON 242952345  (dalej: Organizator) działająca na zlecenie ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-843), The Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043024, posługującą się numerem NIP: 525-20-79-831, REGON: 012941874, o kapitale zakładowym w wysokości 9.004.000,00 złotych
 3. Akcja pro-sprzedażowa odbędzie się we wskazanych dniach: 8-10.04.2022 r. Stanowisko Akcji będzie czynne w godz. 13.00 – 19.00.
 4. Udział w Akcji jest dobrowolny, spełnienie poszczególnych warunków, wyrażenie zgód, daje możliwość odbioru nagród zgodnie z limitami wskazanymi w Regulaminie. Akcja nie jest loterią ani grą losową.
 5. Regulamin dostępny jest na Stanowisku Akcji oraz na stronie internetowej Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec (https://plejada.com.pl).
 6. Organizator oświadcza, iż w ramach Akcji nie będą zbierane i przetwarzane  dane osobowe Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a potwierdzenie odbioru nagrody następuje w sposób zanimizowany za pomocą numeru telefonu oraz parafki złożonej przez uczestnika.

§ 2       WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne i to wyłącznie jako konsumenci, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. (dalej „Uczestnik”).
 4. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz Administracji Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Centrum Handlowym Plejada, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego i innych firm działających na rzecz Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec na podstawie umów cywilnoprawnych – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§ 3  ZASADY AKCJI

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w dniach 8-10.04.2022 r. dokonają zakupów w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec (z wyłączeniem zastrzeżonym w pkt 6 i 9 niniejszego paragrafu), na kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto ujawnioną na nie więcej niż dwóch paragonach i okażą paragon/paragony celem opieczętowania na stanowisku Akcji co uprawnia do odbioru jednej nagrody w postaci stojącej ozdoby zielonego zająca.
 2. Nagrody nie są gwarantowane. Z uwagi na ograniczoną ilość nagród Organizator zastrzega, iż w razie wyczerpania limitu nie powstaje roszczenie po stronie potencjalnego Uczestnika wydania nagrody. Zaleca się weryfikację dostępności nagród przed przystąpieniem do Akcji.
 3. Celem zapewnienia równej dostępności nagród w czasie trwania Akcji Organizator wprowadza limity godzinowe wydawania nagród.
 4. Warunkiem odbioru nagród jest okazanie oryginalnego paragonu/paragonów wystawionego/wystawionych na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która dokonała zakupów jako konsument. Nie biorą udziału w Akcji paragony wystawione na przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej w razie ujawnienia na paragonie numeru NIP tego przedsiębiorcy oraz paragony wystawione na przedsiębiorcę (posiadające w treści numer NIP). W Akcji nie biorą udziały dowody zakupu kart podarunkowych udokumentowanych niefiskalnymi dokumentami sprzedaży.
 5. W Akcji biorą udział paragony za zakupy dokonane w dniach 8-10.04.2022 r. na terenie Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec. Wielokrotność kwoty ujawnionej na paragonie nie uprawnia do odbioru więcej niż jednej nagrody.
 6. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
 7. Jeśli paragon obejmuje towary wyłączone zgodnie z pkt 6 – ich wartość odejmuje się od kwoty na paragonie.
 8. Kwot z więcej niż dwóch paragonów nie sumuje się.
 9. Z Akcji wyłączony jest hipermarket Carrefour, sklepy Komfort, HOTTU Design, STUDIO SIM, IQOS, eSmoking World, Kantor Exchange Group, Bank Millenium, mFinanse SA., Alior Bank mieszczące się na terenie Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec, co oznacza, iż dowody zakupu z tych sklepów nie biorą udziału w Akcji.
 10. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału w tej Akcji.
 11. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Akcji wyłącznie jeden raz. Uczestnik podaje swój numer telefonu w celach weryfikacji ilości odebranych nagród przez jedną osobę.
 12. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 2. dni od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
 13. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem,  obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe,  społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp.

§ 4   NAGRODY AKCJI

 1. Właścicielem nagród w toku Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał.
 2. Nagrodami w Akcji pro-sprzedażowej są stojące ozdoby zielonego zająca (300 sztuk na całą Akcję, po 100 sztuk dziennie)
 3. Wyznacza się limity godzinowe – wskazane w tabeli. Za każdorazowe spełnienie warunków Akcji Uczestnik nabywa prawo do wydania mu jednej nagrody do wyczerpania limitu nagród na osobę  ( 1 w ramach Akcji) lub na daną godzinę lub limitu nagród na całą Akcję. O wydaniu nagrody decydują limity przewidziane Regulaminem oraz kolejność osób oczekujących w kolejce.
 4. W momencie zgłoszenia się do stanowiska Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić i zapytać o dostępność nagród.
 5. Nagrody są wydawane WYŁĄCZNIE w dniach 8-10.04.2022r. w godzinach 13.00-19.00.
 6. Nagrody niewydane w danej godzinie przechodzą na kolejną godzinę. Nagrody nie wydane w czasie Akcji przechodzą na rzecz Organizatora w ramach niniejszej Akcji.
 7. Organizator wyznacza limit i dostępności nagród wg poniższej tabeli:
  GODZINY WYDAŃ NAGRÓD  LIMIT NAGRÓD 08.04.2022 r.  W DANEJ GODZINIE    LIMIT NAGRÓD 09.04.2022 r.  W DANEJ GODZINIE    LIMIT NAGRÓD 10.04.2022 r.  W DANEJ GODZINIE  
13:00 -14:00161616
14:00-15:00161616
15:00-16:00171717
16:00-17:00171717
17:00-18:00171717
18:00-19:00171717
SUMA100100100
 • Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 • Nagrody przewidziane w ramach Akcji na podstawie paragonu, zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust 1. (przychody z innych źródeł i zasiłki pieniężne), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Wartość maksymalna jaka może zostać odebrana przez Uczestnika to kwota 28,00 zł wobec czego podatek od nagród nie dotyczy nagród w niniejszej Akcji.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Organizator wprowadza zasadę anonimizacji danych i nie przetwarza danych osobowych.
 2. W sytuacjach poza wydaniem nagród (np. proces reklamacji) Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestnika i oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonania obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający zorganizowanie Akcji (zdarzenia wymagające spisania danych osobowych poza przekazywaniem nagród w ramach Akcji);
  1. w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin;
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w przypadku podania lub pozyskania danych przez Organizatora wyłącznie za zgodą Uczestnika.
 6. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego danych osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane umożliwiające identyfikacje udzielonej zgody (data udzielenia zgody, Akcja, której dotyczyła zgoda) oraz treść żądania (dokładne wskazanie o jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania Administrator może weryfikować prawdziwość i zakres zapytania.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 
 9. Administrator ma zawartą umowę o powierzenie danych z podmiotem wskazanym i wskazuje, iż zobowiązał podmiot do odpowiedniej ochrony danych przekazanych przez Uczestnika

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nadanej listem poleconym na adres Organizatora, a dotyczącej sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji.
  1. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  1. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną reklamacją oraz dane umożliwiające weryfikację zgłoszenia : dane dotyczące Akcji, jej nazwa, data, miejsce przeprowadzenia, numer telefonu komórkowego podanego w potwierdzeniu odbioru nagrody oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Akcji: AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem na kopercie CH Plejada AKCJA PROSPRZEDAŻOWA.
  1. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Akcji jest do wglądu na stanowisku Akcji w Centrum Handlowym Plejada oraz na stronie www.plejada.com.pl. Dostępność regulaminu online w dniach 8-10.04.2022r.
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.