fbpx
Zobacz, czy w najbliższą niedzielę zrobisz zakupy »
NIEDZIELE NIEHANDLOWE:
29/05/2022
05/06/2022
12/06/2022
NIEDZIELE HANDLOWE:
26/06/2022
28/08/2022
11/12/2022
PON. - SOB.: 9:00 - 21:00
ND.: 10:00 - 20:00
PON. - SOB.: 7:30 - 22:00
NIEDZIELA: 9:00 - 21:00
Jak dojechać?

Wiosenne EKO warsztaty w Plejadzie

Już w najbliższy weekend czekają na Was kreatywne eko warsztaty! Stwórz swój własny makramowy kwietnik i las w słoiku. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wspólnie spędźmy ten weekend w Plejadzie.

23 kwietnia – Makramowy kwietnik
24 kwietnia – Las w słoiku

Aby zapisać się na warsztaty, koniecznie zarezerwuj miejsce 📞 531-098-555

RAGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH  w dniach 23-24.04.2022 r.

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia Akcji Promocyjnej – warsztatów w cyklu weekendowym od 23.04.2022 r. do 24.04.2022r. zgodnie z zawartym w Regulaminie harmonogramem (dalej „Warsztaty”), które odbywać się̨ będą na terenie Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu (dalej „Strefa”).
 2. Organizatorem akcji jest AGENCJA 5AM Karolina Musiał, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727 (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Centrum Handlowego Plejada w Sosnowiec.
 3. Akcja ma charakter bezpłatny, wymaga uprzedniej rejestracji (ilość miejsc ograniczona).
 4. Do udziału w Warsztatach wymagane jest wypełnienie odpowiednich zgód i oświadczeń umożliwiających publikację fotorelacji z udziałem Uczestników oraz zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej będzie dostępny do wglądu w miejscu przeprowadzania warsztatów na terenie Strefy oraz na stronie internetowej wwww.plejada.com.pl.

Część II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Osoby pomiędzy 16, a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w Warsztatach bez opieki osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub faktycznego i na jego odpowiedzialność); sprawowanie opieki wymagane jest przez cały czas trwania Warsztatu.
 2. Możliwość udziału w Akcji jest ogranicza z uwagi na ilość miejsc warsztatowych (12 osób na 1,5 godziny) oraz wymaga uprzedniej rejestracji i potwierdzenia udziału w Warsztacie w danej dacie i w danej godzinie.
 3. Sposób zgłaszania udziału w Akcji:
  1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 531 098 555  do wyczerpania miejsc na dany dzień i na daną godzinę Akcji ( w liczbie 12 miejsc na 1,5 godzinny Warsztat);
  1. W czasie rejestracji  należy podać imię, adres mailowy oraz telefon w celu ewentualnego późniejszego potwierdzenia udziału w Warsztacie oraz weryfikacji;
  1. Koordynator Akcji kontaktuje się na 1 dzień przed Warsztatem telefonicznie lub przez SMS na podany na etapie rejestracji numer telefonu Uczestnika;
  1. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swój udział poprzez potwierdzenie w rozmowie telefonicznej z koordynatorem lub odesłanie wiadomości SMS do koordynatora bądź w inny wyraźny sposób kontaktując się z Organizatorem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia Warsztatu;
  1. Uczestnik, który nie potwierdzi udziału nie ma gwarancji udziału w Warsztacie, gdyż w razie braku potwierdzenia uruchamiana jest lista rezerwowa, dla osób, które nie zmieściły się w limicie na dany Warsztat;
  1. W razie niepojawienia się w dacie wybranego Warsztatu, przy kolejnej rejestracji Organizator może odmówić rejestracji uczestnika na kolejny Warsztat;
  1. Podczas trwania Akcji w wyjątkowych przypadkach możliwe jest spontanicznie zgłoszenie się bezpośrednio na terenie Strefy do udziału w Warsztacie bez uprzedniej rejestracji, wyłącznie  w razie wolnych miejsc (niepojawienie się Uczestnika do 15 minut od rozpoczęcia Warsztatu lub niepotwierdzenia udziału).
 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów organizujących Akcję, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu, oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 5. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne i odbywa się na postawie rejestracji. Dane są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Akcji.
 6. Udział w Akcji oraz udostępnienie danych odbywa się dobrowolnie i wyrażenie zgody na publikację wizerunku ma charakter nieodpłatny.

Część III. ZASADY AKCJI

 1. Organizator zapewnia 12 miejsc siedzących do udziału w pojedynczym Warsztacie.
 2. Uczestnik biorący udział w Akcji jest uprawniony do  jednorazowego skorzystania z bezpłatnego udziału warsztatach w danej dacie.
 3. HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

• 23.04 – makramowe kwietniki 11.00 – 13.30 /14.00 – 16.30 / 17.00 – 18.30;
• 24.04 – mikroogrody 11.00 – 13.30 /14.00 – 16.30 / 17.00 – 18.30;
Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać porządku oraz dostosować się do uwag osoby prowadzącej. W razie zachowania zagrażającego, uniemożlwiającego przeprowadzenie lub kontynuowanie Warsztatów, Uczestnik może utracić prawo udziału w Akcji ( utrata prawa udziału może zostać komunikowana przez przedstawiciela Organizatora, Ochronę lub prowadzącego Warsztaty).

 • Działania Warsztatowe przebiegają wyłącznie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, zakazane jest przynoszenie własnych elementów.
 • Uczestnik po zakończeniu Warsztatów zabiera wykonane w trakcie warsztatów elementy ze sobą. Z chwilą zakończenia danej godziny warsztatów przechodzi na Uczestnika na własność dany wykonany przedmiot.

ZASADY RODO

 • Administratorem danych osobowych ( w szczególności wizerunku oraz treści oświadczeń) zebranych podczas niniejszej Akcji jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie do Akcji oraz wypełnienie odpowiednich zgód i oświadczeń.
 • Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

ZASADY SANITARNE

 1. W Warsztatach, mogą brać udział wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, ani też nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w pkt.11 zobowiązana jest do powstrzymania się od udziału w Warsztatach, w razie odmowy złożenia oświadczenia w tym zakresie Obsługa może odmówić możliwości udziału danej osobie w Akcji.
 3. Od Uczestników Warsztatów  są pobierane dane osobowe i kontaktowe także na wypadek stwierdzenia, u którejś z osób zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane służbom sanitarnym w celu szybkiego kontaktu i prowadzenia dalszego postępowania epidemiologicznego.
 4. Prowadzona ewidencja sanitarna i uzyskane w ten sposób dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie, licząc od niedzieli kończącej tydzień, w którym były pobrane. Po tej dacie zostają zniszczone poza zgodą wizerunkową.

Część IV. REKLAMACJE

 1. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora, AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice , z dopiskiem REKLAMACJA  w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzania podlegającego reklamacji od zakończenia Akcji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania listu poleconego na adres podany przez Klienta w reklamacji. Reklamacje złożone z przekroczeniem terminu pkt 1 nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Karolina Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 7. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO.

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Udział w Akcji jest dobrowolny.